Özet

Makro sentetik fiber donatılar 1990’lı yıllardan itibaren saha (zemin) betonlarında, yol betonlarında, püskürtme ve bazı prekast elamanlarda kullanılmaktadır. Sürekli destekli sistemlerde örneğin püskürtme ve saha (zemin) betonlarında tamamen geleneksel donatının yerine kullanılabilmektedir. Makro sentetik fiber donatılar betonda çatlak direncini arttırıp durabilite sağlar, tokluk ve sünekliği arttırır. Makro sentetik fiber…

Reinforcers of Kordsa

Inspired from life, we reinforce life

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store